Mnenja slušateljev iz podjetij

 

Po mnenju mojih slušateljev se odlikujem po sistematičnosti, doslednosti, večji sposobnosti empatije, navezavi dobrih odnosov in sproščeni komunikaciji.

 

                                           

 

»Njeni tečaji so strokovno na visokem nivoju, profesorica pa vselej uspe vzpostaviti pristen odnos med profesorjem in učenci, ima izjemno sposobnost empatije in motiviranja učencev (uporaba vseh vrst “trikov”, humorja …), enkraten pristop in sposobnost nesuhoparnega podajanja znanja slovnice in slovničnih struktur. Na predavanja je stoodstotno pripravljena (strukturno in fleksibilno podajanje učnega programa). Ima detajlno poznavanje sposobnosti in pričakovanj posameznikov. Na ta način prilagaja predavanja udeležencem na tečaju. Je v veliki meri pripravljena prilagajati učne programe slušateljem in upoštevati vsakršne zahteve posameznika, ne da bi to vplivalo na skupino. Učno snov posreduje na zelo privlačen in duhovit način. Pri predavanjih uporablja audio in video pripomočke v največji možni meri, kar je najbolj pripomoglo k napredovanju učencev (predvsem kamera). Snov je bila podprta z odličnim suportom (avdio, video in pisni materiali, ki so bili prirejeni programu) – kvalitativno in kvantitativno. Predavanja popestri z raznimi igrami (igre z žogo, kvizi, tekmovanja) – pri vsakem kvizu je sledila tudi nagrada za najboljše. Igre vlog so bile na zelo visokem nivoju, katere so se kasneje analizirale s pomočjo video posnetkov – uporaba zelo naprednih in modernih pristopov pri podajanju snovi, ki so se stalno spreminjali. Pri prof. Nenah Izi Zeilhofer sem obiskoval tečaje francoščine (aktivne tečaje skupaj s šestimi sodelavci) dobro leto in pol (skupaj cca. 550 ur) in sem ji hvaležen za znanje francoščine, ki sem ga osvojil, prav tako pa tudi za prijetne in zanimive ure, ki smo jih preživeli skupaj.«
Igor Geršak, namestnik direktorja prodajne mreže Renault Slovenija d.d. Komercialna divizija, Ljubljana

 

»Pri prof. Nenah Izi Zeilhofer sem se izobraževal v francoskem jeziku, in sicer v 10. modulu in osvežitvenem modulu. V procesu svojega izobraževanja v francoščini sem poslušal predavanja pri devetih različnih predavateljih. Želel bi poudariti, da so se mi v procesu poučevanja pri prof. Nenah Izi Zeilhofer vtisnili predvsem: pristop, metode poučevanja, sistematičnost, izredna sposobnost povezovanja in animiranja slušateljev, posluh za želje tečajnikov in njena pripravljenost za individualne želje slušateljev v smislu priprave dodatnih nalog za področja, za katera smo ocenili, da bi želeli delati intenzivneje. Posebno bi želel izpostaviti raznovrstnost uporabljenih sredstev in metod kot so: simulacija dogodkov v različnih situacijah in okoljih, popestritev poučevanja z različnimi igrami tekmovalnega ali zgolj razvedrilnega značaja, uporaba kamere, mikrofona s kasetofonom, TV, VIDEO, grafoskopa s prosojnicami. Obiskovanje tečajev francoščine pri prof. Nenah Izi Zeilhofer je pri meni osebno prispevalo, da sem znanje francoščine uredil in strukturiral na tak način, da ga neprimerno lažje prikličem v spomin, ko je le to potrebno.«
Nenad Kerin, Direkcija nabave Revoz d.d. Novo mesto

 

»Učne metode oz. pedagoški pristop prof. Nenah Ize Zeilhofer je bil in je”nadpovprečen” v tem smislu, da odstopa od formalnih in togih metodoloških okvirov, ki preveč “slonijo” na teoriji in slovničnih strukturah in so manj življenjski glede obravnavanih tematik. Zelo pozitivno pri tem je, da je uporabljala metode aktivnega sodelovanja tečajnikov (kamera, mikrofon, igra vlog npr. vodenje sestanka, telefonski pogovori), ki so se pokazale kot zelo koristne. S temi sodobnejšimi didaktičnimi pristopi in metodami je, po mojem mnenju, uspela animirati udeležence in razbiti monotonost tečaja! Tak pristop zahteva od predavatelja, da je kreativen, da ima dovolj znanja, energije in izkušenj, kar je bilo v primeru prof. Nenah Ize Zeilhofer evidentno, kot tudi sposobnost prilagajanja in pripravljenost upoštevati želje tečajnikov glede obravnavanja posameznih tem in pedagoških aktivnosti. Pri vodenju tečajev je uspela vzpostaviti odnos, ki je “partnerski” in ne zgolj formalen, kar je v veliki meri prispevalo k sproščenemu vzdušju in pozitivnim medsebojnih odnosom (»ja tut  smejal smo se zelo dost!«). To pa pomeni, da lahko udeleženec brez “zavor” postavlja vprašanja oz. zahteva pojasnila od predavatelja brez bojazni, da izpade teleban”, – tega pa še zdaleč ne doživiš povsod.«
Stanislav Blatnik, Direkcija nabave, Revoz d.d. Novo mesto

 

»Prof. Nenah Iza Zeilhofer naveže dober stik s slušatelji, saj skozi humor in različne učne metode vzpostavi sproščeno vzdušje v razredu. Učni cilji so jasno zastavljeni na začetku vsakega modula, ob zaključku modula pa se preveri uresničenost zastavljenih ciljev. Razlaga slovničnih struktur je jasna in prilagojena slušateljem. Učne ure so zanimive in razgibane, saj pri svojem pedagoškem delu uporablja raznovrstne metode učenja. Učenje in utrjevanje slovnice popestri z različnimi igrami, kot npr. z igro z žogo in uporabo audio-vizualnih metod. Pri komunikaciji se poslužuje iger vlog in snemanja s kamero, pri tem pa uporablja različne rekvizite (npr. telefone …).
Zanimiva popestritev učnih ur je tudi preverjanje znanja na kvizih, ki zajema poznavanje francoske literature, umetnosti, filmskega sveta, slovnice, itd. in opisovanje različnih slik za obogatitev besednega zaklada z zelo različnih področij. Pri učnih urah prof. Nenah Ize Zeilhofer se mi je zdelo posebej zanimivo to, da smo prvo učno uro vsi slušatelji prevzeli francosko identiteto, ki nas je spremljala skozi vse učne ure in nam pomagala, da smo se lažje vživeli v učenje francoščine.«

Alenka Ostanek, Direkcija logistike, Renault Slovenija d.d. Komercialna divizija, Ljubljana

 

»Učni program prof. Nenah Ize Zeilhofer odlikuje sistematičnost in preglednost ciljev vsakega izmed modulov in zaporedja znanj, ki vam te cilje pomagajo uresničiti. V okviru svojih predavanj uporablja prof. Zeilhofer niz učnih metod, s katerimi uspešno spodbuja motivacijo za učenje in olajša drugače suhoparno pomnenje, ki je neizogibni del učenja vsakega jezika. V slovenskih jezikovnih šolah še nisem naletel na tako sistematičen program in takšno raznolikost učnih metod, zato vsem, ki se želite naučiti francosko, toplo priporočam sodelovanje s prof. Nenah Izo Zeilhofer in njeno jezikovno šolo AVEC plus.«
Branko Greganovič, član uprave, Banka Société Générale d.d. Ljubljana

 

»Tečaji prof. Nenah Ize Zeilhofer in njene jezikovne šole AVEC  plus se odlikujejo po raznolikosti sodobnih metod, ki so drugačne od tistih, ki sem jih navajena: igra vlog, uporaba videokamere z analizo avdio in video posnetkov… . Zelo všeč mi je prijetno in sproščeno vzdušje na tečaju, razgibanost in zanimivost učnih ur ter fleksibilnost profesorice, ki upošteva potrebe in želje posameznega udeleženca tečaja.«
Tonja Nastran, Služba nabave, Prevent Global d.d. Slovenj Gradec

 

»Ker sem že obiskovala različne tečaje tujih jezikov, lahko zatrdim, da je so njeni tečaji drugačni od  klasičnih tečajev tujih jezikov. Zelo mi je všeč, ker tečaji temeljijo na komuniciranju in uporabi tujega jezika v praksi. Prof. Nenah Iza Zeilhofer je komunikativna, njeni tečaji francoščine so zanimivi in nikoli dolgočasni, kar je pri intenzivnih tečajih tujih jezikov zelo pomembno. Veliko mi pomeni tudi to, da je profesorica odprta za naše predloge glede obravnavanja tem.«
Blanka Ermenc, vodja logistike, TAB d.d. Mežica

 

»Prof. Nenah Izo sem spoznala, ko je začela predavati francoščino v našem podjetju. Moje delovno mesto je zahtevalo dnevne kontakte s Francijo, sama pa takrat nisem znala niti besede francosko. Poleg tega sem imela tudi mešane izkušnje z obiskovanjem tečajev tujih jezikov pri različnih profesorjih. Prof. Nenah Iza me je takoj osvojila s svojim perfektnim znanjem francoščine. Njena izjemna pripravljenost posredovanja znanja na slušatelje, njena izredna sposobnost razlage in njen trud, da se slušatelji naučimo pravilno govoriti in pisati francosko, se mi zdi neprecenljiva. Ker poučuje tudi preko Skypa, se nam v veliki meri časovno prilagaja , prav tako pa se prilagaja tudi našim željam ter skupaj z nami pripravi plan poučevanja. Za vse nas, ki pričakujemo kakovostno in vrhunsko poučevanje je prof. Nena prava izbira!
Ines Paradiž, Služba nabave, Prevent Global d.d. Slovenj Gradec

 

»Draga Nenah Iza! Iskreno se vam zahvaljujem za vse kar ste nam dali. To niso samo temeljite osnove francoščine, ki jo bo moja hči Denise gotovo s pridom uporabljala, prav bo pa prišla tudi meni, predvsem za branje francoske literature v originalu. Dali ste nam tudi del sebe, topline, ki je lastna samo vam: z vami smo vse slušateljice v skupini postale bogatejše. Pogrešali vaju bova. Najlepša beseda, s katero lahko izrazim, to kar čutim je: hvala vam.«
Savinka Urbašek, bivša direktorica in zdajšnja prokuristka, Nieros Metal d.o.o Slovenj Gradec

 

»Nenah Iza, sporočam vam, da si štejem najino sodelovanje pri pouku francoščine v čast in zadovoljstvo.«
Davor Lazičić, Direkcija za marketing, Renault-Nissan Slovenija d.o.o. Ljubljana

 

»Se prijazno zahvaljujem za potrpežljivost in vso spodbujanje k delu (ste zelo prijeten človek in odličen andragog)!«
Nataša Brunec, Direkcija za marketing, SKB banka d.d. Ljubljana

 

»Profesorico sem spoznal leta 2001, ko je SKB Banka d.d., Ljubljana  prvič organizirala tečaj francoskega jezika za svoje zaposlene. Vključila me je v svoj izobraževalni program učenja francoščine po metodi “Approche fonctionelle communicative“.  Začel sem kot slušatelj v 3. modulu. Tudi po zaključku učnega programa (10. modul) sva nadaljevala z učenjem, ki sva ga razširila na splošno konverzacijo in ohranjanje nivoja znanja, kar je trajalo do konca šolskega leta 2013. V vsem času učenja francoskega jezika sem delal na treh različnih področjih v banki (tveganja, marketing, poslovna mreža), znanje francoščine, ki sem ga dobil, pa mi je zadostovalo za poslovno komunikacijo v vseh treh vlogah. Še več, v vseh teh letih sem pridobljeno znanje francoščine preveril v službenih in zasebnih situacijah, v pisni in ustni komunikaciji, v formalnih in neformalnih okvirih ter v Sloveniji in tujini. Moje mnenje je, da mi pridobljeno znanje omogoča, da se znajdem v vseh takšnih situacijah. To znanje sem pridobil v okviru tečaja v izvedbi profesorice Nenah Ize Zeilhofer. Njen stil poučevanja sem dojemal kot izjemno učinkovitega, organiziranega in sistematičnega, a hkrati je bila dovolj fleksibilna, da je slog in vsebino prilagajala različnim potrebam udeležencev oziroma se prilagajala individualnemu stilu učenja posameznika. Sistematičen pristop pri slovnici mi je še posebej ustrezal, saj mi je tak način razmišljanja blizu. Zelo pomembno mi je bilo tudi to, da nas ni učila le akademske in sterilne francoščine, temveč je znala ustrezno dozirati tudi sodoben francoski besednjak, oziroma je dala dovolj poudarka na razlikovanje med uradno, pisno in pogovorno različico jezika. Brez težav je tudi stopila ven iz načrtovanega programa in ga dopolnila z dodatnimi vsebinami, če je situacija to zahtevala. Tak način učenja je seveda največkrat podrejen časovnim omejitvam, ki izvirajo iz delovnih obveznosti. Profesorica Zeilhofer je bila pri tem izredno fleksibilna, saj so ure francoščine v vseh teh (več kot 12) letih potekale vse dneve v tednu, od zgodnjih pa do poznih ur. Sodobni načini komunikacije (elektronska pošta, SMS, internet) so to pripeljali še stopnjo višje, saj so se »ure« francoskega jezika pogosto nadaljevale še z nadgradnjo in dodatnimi vsebinami. Ob zaključku sodelovanja lahko podam le najboljše možne ocene glede minulega izobraževanja, pa če govorimo o načinu, metodah, prilagodljivosti ali učinkovitosti.«
Teo Kahrimanović, direktor PE, SKB banka d.d., Ljubljana

 

»Sama sicer sodim med »zahtevnejše slušatelje« zaradi pomanjkanja časa za učenje ter specifične življenske situacije (partnerstvo s francoskim državljanom), zato sem pri prof. Zeilhofer obiskovala individualni pouk francoščine. Znanje in izkušnje profesorice, njen profesionalni odnos do dela, zmožnost identifikacije ključnih šibkih točk v znanju posameznika in učinkovitega pristopa k odpravi le-teh, dodatno pa praktično poznavanje družbenih navad Francozov, saj je v Franciji preživela del svojega obdobja šolanja – vse to so ključni razlogi, da sem do danes, kljub nerednemu samostojnemu učenju in pogostih časovnih zankah v znanju francoščine izredno napredovala. Na frankofonskem področju (obvladovanje slovnice in besedišča, vsakdanja in poslovna komunikacija, poslušanje, branje, pisanje in drugo razumevanje) lahko delujem samostojno, kar je za nekoga v tovrstni poslovni in življenski situaciji izjemno pomembno in dragoceno. Profesorica ima izreden čut za potrebe tako celotne skupine kot posameznika, njene ure pa po učinkovitosti presegajo okvirje običajne šolske ure v navezi predavatelj-učenec; to velja tudi za njeno skrb za ohranjevanje znanja učenca preko prave mere domačih obveznosti. Sooblikovanje urnika po zmožnosti učenca in pripravljenosti na delo izven običajnih učnih terminov (v mojem primeru to pomeni praktično stalno dosegljivost, možnost pouka tudi na dela proste dneve ali v izjemno zgodnjih jutranjih urah) pa je še dodaten razlog, da je težko najti pravo merilo vrednosti, ki ga sodelovanje s profesorico Zeilhofer prinaša.«
Ela Prudent, direktorica sektorja Razreševanje naložb za bančništvo na drobno, SKB banka d.d., Ljubljana

 

Pri Nenah Izi se učim francoščino nekaj več kot leto dni. Ker sem bila popolna začetnica in nisem poznala skoraj nobene francoske besede, moram izpostaviti Nenino potrpežljivost kot vrlino. Količina znanja, ki sem ga pridobila v tem obdobju, je tudi zame resnično presenetljiva. Koncept, struktura predavanja ter učni materiali so prilagojeni mojim potrebam, kar še dodatno pospešuje napredek. Obiskovala sem nekaj drugih šol za tuje jezike v okviru svojega dela in lahko potrdim, da je Nenina medotologija izvrstna. Najbolj mi ugaja to, da vsako učno snov temeljito »pokrijeva« ter da Nenah Iza podrobno pojasni, zakaj je nekaj tako v francoščini. Zaradi tega se je res lahko naučiti, osvojiti in kasneje uporabljati te koncepte v vsakodnevnem življenju glede na to, da živim v francoskem govornem področju.
Josipa Jeličič, Direkcija za finance in kontroling, Nestle Nespresso S.A., Lausanne

 

»S tečajem francoščine, ki ga je vodila ga. Nenah Iza Zeilhofer , sem bil izredno zadovoljen. Na podlagi dolgoletnih izkušenj s poučevanjem francoščine načrtuje in prilagodi poučevanje ter vsebino tečaja na način, da je rezultat učenja čim boljši. Izkušnja z izvajanjem tečaja na daljavo prek Skypa je zelo pozitivna. Vse gradivo predhodno pripravi in po vsaki izvedeni učni uri tudi posreduje zapiske in dodatne informacije.«

Andraž Šavli, pomočnik direktorja energetskega področja, Borzen, d.o.o., Ljubljana

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih